Wykaz zrealizowanych zamówień w zakresie stanowisk badawczych i instalacji doświadczalnych:

 

Lp.

Zamawiający

Przedmiot zamówienia

Rok realizacji

1

Politechnika Krakowska w Krakowie

Wykonanie stanowiska badawczego termicznego przetwarzania odpadów pozwierzęcych. Wysokotemperaturowy  badawczy piec obrotowy z układem dozowania wsadu.

2006

2

Politechnika Krakowska w Krakowie

Wykonanie stanowiska badawczego prowadzenia przemian politropowych związków fosforanowych. Średniotemperaturowy kalcynator obrotowy o niskim ciągu.

2007

3

Politechnika Krakowska w Krakowie

Wykonanie Komory dopalania spalin wylotowych z laboratoryjnego pieca obrotowego.

2007

4

Politechnika Śląska w Gliwicach

Stanowisko badawcze do badania odporności powłok żaroodpornych w gazach spalinowych.

2008

5

Politechnika Krakowska w Krakowie

Wykonanie stanowiska badawczego do wytwarzania emulsji wodno-węglowej.

2009

6

Politechnika Lubelska w Lublinie

Wykonanie stanowiska doświadczalnego do wytwarzania zeolitów syntetycznych z popiołów lotnych

2010

7

Politechnika Lubelska w Lublinie

Wykonanie stanowiska badawczego do rozdzielania poreakcyjnych zawiesin zeolitowych z układem płukania osadu. Metoda wirówkowa i filtr ciśnieniowy membranowy.

2010

8

Politechnika Lubelska w Lublinie

Wykonanie stanowiska doświadczalnego do mieszania granulowania materiałów zeolitowych z zastosowaniem różnych typów lepiszcza.

2011

9

Politechnika Lubelska w Lublinie

Wykonanie stanowiska badawczego do suszenia i kalcynacji materiałów zelitowych

2011

10

Politechnika Krakowska w Krakowie

Wykonanie doświadczalnej instalacji oczyszczania i przetwarzania gnojowicy świńskiej na nawozy fosforowe.

2012

11

Power-Pol Sp. z o.o.

Wykonanie doświadczalnej instalacji wytwarzania ciekłego paliwa wodnowęglowego z układem spalania.

2012

12

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

Stanowisko badawcze do usuwania boru z ługów pokopalnianych metodą wymiany jonowej

2013

13

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

Modernizacja i rozbudowa stanowiska badawczego do usuwania boru z ługów pokopalnianych metodą wymiany jonowej

2014

14

Polskie Towarzystwo Ceramiczne w Krakowie

Wykonanie stanowiska badawczego do formowania MgOH2 z ługów pokopalnianych mlekiem dolomitowym.

2014

15

„Alwernia” S.A.

Wykonanie stanowiska badawczego do swobodnego spalania fosforu z układem kondensacją par i otrzymywaniem stałego P2O5.

2015

16

„Alwernia” S.A.

Wykonanie stanowiska badawczego otrzymywania polifosforanów na bazie stałego P2O5.

2015

17

„Alwernia” S.A.

Wykonanie węzła reaktorów rurowych z elementami mieszadeł statycznych oraz pompami i systemem pomiarów fizykochemicznych wraz z armaturą. Węzeł kompatybilny z instalacją do oczyszczania zachromowanych infiltratów dedykowany do przeprowadzania i kontrolowania reakcji redukcji chromu w zachromowanych infiltratach i transportu ciekłych mediów w czasie procesu.

2015

18

„Alwernia” S.A.

Wykonanie węzła przygotowania i dozowania surowców do procesu, oraz rozdziału zawiesiny poreakcyjnej, wchodzący w skład instalacji do oczyszczania zachromowanych ścieków.

2015

19

SKAMER ACM

Sp. z o.o.

Wykonanie układu elektrycznego zasilania oraz  systemu sterownia elektrycznego i pneumatycznego wraz z aplikacją akwizycji danych pomiarowych dla stanowiska doświadczalnego oczyszczania infiltratów.

2015

20

Politechnika Wrocławska we Wrocławiu

Projekt i budowa stanowiska doświadczalnego do badań w warunkach przemysłowych wykorzystania odpadowej wełny mineralnej z ogrodnictwa dla Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej

 

2015

21

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Modernizacja stanowiska badawczego hydrologii cieków wodnych (koryta rzeki) pracowni Katedry Inżynierii Wodnej i Geotechniki.

2016

22

„Alwernia” S.A.

Budowa stanowiska doświadczalnego do opracowania technologii otrzymywania kwasu fosforowego wysokiej czystości.

 

Copyright © 2020 PKI S.C. Powszechny Katalog Internetowy